พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม

รายชื่อพื้นที่ที่มีการประกาศเป็นเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม กฎกระทรวงและประกาศกระทรวงฯ เขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มและตอนที่ประกาศ วันบังคับใช้ และวันหมดอายุ และขอบเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมที่ปรากฏในแผนที่ท้ายกฎกระทรวง/ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในรูปแบบข้อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS)

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
* ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลหลากหลายประเภท
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog ยินยอม
* ชื่อผู้ติดต่อ กองสิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่เฉพาะ/กลุ่มงานพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม
* อีเมลผู้ติดต่อ protect@onep.go.th
* วัตถุประสงค์
  • กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  • พันธกิจหน่วยงาน
  • อื่นๆ
เป็นการดำเนินงานตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เพื่อเป็นการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ควบคู่กับการดำเนินงานด้วยวิธีอื่น ๆ ต่อไป
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล อื่นๆ
ทุกครั้งที่มีการออกประกาศกระทรวง/กฎกระทรวงฉบับใหม่
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด)
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ตำบล
* แหล่งที่มา การจัดทำฐานข้อมูลในทุกด้านที่เกี่ยวข้อง (การศึกษาและรวบรวมข้อมูลในแต่ละพื้นที่)
* รูปแบบการเก็บข้อมูล
  • CSV
  • Shapefile
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล Creative Commons Attributions
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล ไม่มี
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ อื่นๆ
อปท. และภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล อื่นๆ
จังหวัด
URL
ภาษาที่ใช้ ไทย
วันที่เริ่มต้นสร้าง 4 พฤศจิกายน 2535
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 27 ธันวาคม 2566
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง ไม่ใช่
ข้อมูลอ้างอิง ไม่ใช่
สร้างโดย Gravatar ckan_admin
สร้างในระบบเมื่อ 9 มิถุนายน 2565
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 2 กุมภาพันธ์ 2567