Skip to content

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ตระหนักถึงความจำเป็นของการพัฒนาองค์กรไปสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล เพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนเป็นระบบราชการดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบในอนาคต สผ. จึงให้ความสำคัญกับการปรับปรุงข้อมูลในความรับผิดชอบให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัล เพื่อให้หน่วยงานต่าง ๆ สถาบันการศึกษา ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และผู้ที่สนใจ สามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ทุกที่ทุกเวลา โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย รวมทั้งสามารถนำไปใช้ ต่อยอด และพัฒนานวัตกรรม เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันต่อสถานการณ์ อีกทั้งเพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องและประชาชนสามารถตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนให้ความคิดเห็นข้อเสนอแนะ และคำติ-ชม เพื่อนำไปปรับปรุงการปฏิบัติงานของ สผ. ให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการและผู้ที่เกี่ยวข้องมากยิ่งขึ้นในอนาคต

สผ. จึงได้รวบรวมชุดข้อมูลที่อยู่ในความรับผิดชอบ พร้อมทั้งจัดทำคำอธิบายชุดข้อมูล (Metadata) ตามแนวทางที่สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ สพร. กำหนด และเผยแพร่ในลักษณะข้อมูลเปิดภาครัฐ (Open Data) โดยสามารถดูชุดข้อมูลเปิดทั้งหมดของ สผ. และคำอธิบายข้อมูล (Metadata) ได้ที่ Government Data Catalog

ทั้งนี้ สผ. ขอกำหนด URL ในการเข้าถึงชุดข้อมูลเปิดของ สผ. คือ https://onep.gdcatalog.go.th/ และ https://www.onep.go.th/open-data/ ทั้งนี้ สผ. จะทำการอัปเดตข้อมูลเปิดของ สผ. ที่เว็บไซต์ https://www.onep.go.th/open-data/ แหล่งเดียว ขอให้ผู้ใช้ข้อมูลยึดถือ URL นี้ ในการติดตามและเชื่อมต่อข้อมูลของ สผ. เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป